Lektor: PhDr. Hana Plucarová

– psycholožka

– 37 let praxe ve školském poradenství (pedagogicko-psychologická poradna)

 

Zralost a připravenost dítěte pro školní docházku – 20.9.2018

(dvouhodinová přednáška s besedou)

Určeno rodičům předškoláků i mladších dětí. 20.9.2018

Obsah:

 • Vstup dítěte do školy jako důležitý mezník v jeho vývoji a vzdělávání (zrání x učení, školní zralost x školní připravenost)
 • Oblasti důležité pro posuzování školní připravenosti dítěte (tělesný vývoj a zdravotní stav, úroveň vyspělosti poznávacích funkcí, úroveň práceschopnosti, úroveň zralosti osobnosti – emočně-sociání)
 • Kritéria školní zralosti a připravenosti.
 • Signály ukazující na případnou nezralost, či nepřipravenost dítěte pro vstup do školy.
 • Spolupráce vyučujících mateřské školy a rodičů.
 • Zápis do školy (jeho role v procesu zaškolování dítěte)
 • Posuzování školní připravenosti ve školském poradenském zařízení (PPP, SPC) – kdy je vhodné dítě k vyšetření objednat, jak toto posuzování probíhá, co mohou rodiče od této služby čekat……
 • Možné důsledky nedostatečné školní připravenosti na další vzdělávání dítěte.

Jak u dítěte rozvíjet oblasti potřebné pro jeho úspěšný vstup do školy a další vzdělávání – 9.10.2018

(dvouhodinová přednáška s besedou)

Určeno rodičům předškoláků i mladších dětí. Dne 9.10.2018

Obsah:

 • Uvedení do problematiky – důležité podmínky pro vývoj myšlení a učení, přehled dílčích funkcí představujících základ uceleného systému kognitivních (poznávacích) dovedností, přehled oblastí, které je vhodné u předškolního dítěte rozvíjet.
 • Pohled na problematiku školní zralosti a připravenosti očima poradenského pracovníka – vývoj v této oblasti, změny, které jsou odrazem výrazných změn ve společnosti, silné a slabé stránky současných předškoláků.
 • Praktické návody a rady, jak jednotlivé oblasti u dětí rozvíjet:
   • oblast znalostí předškoláka (myšlení a řeč, znalosti, početní a předpočetní představy)
   • oblast vnímání (zrakového, sluchového; prostorová, časoprostorová a pravolevá orientace)
   • oblast motorických a vizuomotorických funkcí (držení tužky, úroveň grafických projevů, nápodoba tvarů)
   • oblast práceschopnosti (pozornost, vůle – výdrž – úsilí, sebekontrola, schopnost odložit uspokojení potřeby)
   • oblast emočně sociální (věku přiměřená emoční stabilita, odolnost vůči zátěži, frustrační tolerance, schopnost vyrovnat se s dílčím neúspěchem, či prohrou; přiměřená úroveň sociálních dovedností ve vztahu k vrstevníkům, k dospělé autoritě.

Lateralita a rozvoj grafomotoriky u předškolních dětí – 15.11.2018

(dvouhodinová přednáška s besedou)

Určeno rodičům dětí z mateřské školy 15.11.2018

Obsah:

 • Vysvětlení pojmu lateralita (tvarová a funkční asymetrie párových orgánů hybných – ruka, noha, a senzorických – oko, ucho).
 • Vývoj laterality u dítěte od narození do období, kdy vstupuje do školy.
 • Jak přistupovat k dítěti z hlediska rozvoje laterality ruky.
 • Kdy je vhodné poradit se s vyučujícími v mateřské škole, případně se objednat na speciální vyšetření laterality.
 • Rozvoj dětské kresby obecně.
 • Jak vést dítě ke správnému držení tužky a rozvoji kresebných dovedností.
 • Cvičení k uvolňování ruky jako dobrá příprava na budoucí psaní.
 • Důležitost psaní pro vývoj dítěte (a to i přesto, že žijeme v digitální době).